Granty PPGR – komputery dla dzieci

W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Dziwnowa zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Warunki uprawniające do otrzymania sprzętu:

1. Zamieszkanie ucznia w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.

2. Uczeń jest członkiem rodziny (krewnych w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

3. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

UWAGA !!! Użyczenie laptopów służących do nauki zdalnej zakupione w ramach m.in. programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” nie wyklucza udziału w niniejszym Programie o ile zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci.

Aby zgłosić udział w projekcie należy złożyć oświadczenie w sekretariacie Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie ul. Henryka Sienkiewicza 27 w terminie do dnia  28 października 2021 roku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W celu poprawnej weryfikacji, należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR (np. świadectwo pracy) oraz złożyć informację o wyborze sprzętu. Więcej informacji o projekcie pod nr telefonu 91 3813472 lub na stronie (link): GRANTY PPGR

UWAGA !!! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Wzory oświadczeń oraz informacja o wyborze sprzętu w postaci plików do pobrania znajdują się poniżej. Wersje papierowe można otrzymać w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie.

Informacja o wyborze sprzętu: WYBÓR SPRZĘTU

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego: OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu: WZÓR OŚWIADCZENIA

UM Dziwnów


Opublikowano

w

przez

Tagi: